Usługi finansowe

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  • Badanie rentowności firmy w obszarach jej działalności
  • Ocena płynności finansowej
  • Diagnoza przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki finansowe
  • Praktyczne zastosowanie narzędzi do poprawy zarządzania płynnością finansową i kapitałem obrotowym
 • Ocena zasadności i wdrażanie instrumentów finansowych : factoring, factoring odwrotny, leasing, kredyty bankowe
 • Bieżące informacje o sytuacji finansowej firmy

Usługi księgowe

 • Prowadzenie pełnej księgowości spółek kapitałowych oraz grup kapitałowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta
 • Sporządzanie kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT – UE po uprzednim uzgodnieniu zapisów księgowych z rejestrami VAT, prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku
 • Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów księgowych
 • Monitoring należności i zobowiązań
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętą polityką
 • Analiza i dokonywanie odpisów na należności
 • Tworzenie rezerw zgodnie z polityką firmy
 • Rozliczanie operacji bankowych na bankowych rachunkach walutowych
 • Opracowanie i wdrażanie oraz aktualizacja, przy ścisłej współpracy z Zarządem firmy, zakładowego planu kont zgodnego z potrzebami firmy i wymaganymi raportami finansowymi
 • Opracowanie i wdrażanie zasad polityki rachunkowości zgodnie ze potrzebami firmy
 • Zamknięcie ksiąg handlowych na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem ksiąg handlowych w tym dokonanie inwentaryzacji należności i zobowiązań oraz ich wycena
 • Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego (KPiR) z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami jednostki gospodarczej
 • Uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych

Szkolenia

 • Szkolenie i wdrażanie systemu zarządzania należnościami
 • Szkolenie z zakresu profesjonalnej prezentacji informacji finansowych
 • Szkolenie pracowników działów księgowości Klienta
 • Szkolenie z zakresu strategii zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w firmie

Pozostałe usługi

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • Wypełnianie wniosków kredytowych
 • Inne czynności wykonywane na specjalne życzenie Klienta