Usługi księgowe

 • Prowadzenie pełnej księgowości spółek kapitałowych oraz grup kapitałowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta
 • Sporządzanie kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT – UE po uprzednim uzgodnieniu zapisów księgowych z rejestrami VAT, prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku
 • Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów księgowych
 • Monitoring należności i zobowiązań
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętą polityką
 • Analiza i dokonywanie odpisów na należności
 • Tworzenie rezerw zgodnie z polityką firmy
 • Rozliczanie operacji bankowych na bankowych rachunkach walutowych
 • Opracowanie i wdrażanie oraz aktualizacja, przy ścisłej współpracy z Zarządem firmy, zakładowego planu kont zgodnego z potrzebami firmy i wymaganymi raportami finansowymi
 • Opracowanie i wdrażanie zasad polityki rachunkowości zgodnie ze potrzebami firmy
 • Zamknięcie ksiąg handlowych na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem ksiąg handlowych w tym dokonanie inwentaryzacji należności i zobowiązań oraz ich wycena
 • Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego (KPiR) z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami jednostki gospodarczej
 • Uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych